Firma Zamykamy rok dla Twojej firmy - Fedak S.A

Zamykamy rok dla Twojej firmy - Fedak S.A

Logo
Celem artykułu o zamknięciue roku 2019 jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem przemian obowiązujących od 2019r. Przedstawione zostaną zasady sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem jednolitego pliku kontrolnego także przesyłanie danych do Sądu, Urzędu Skarbowego. Każdy przypadek gramatyczny omawiany na poparty jest stosownym przepisem prawa. Cel artykułu o zamknięciue roku 2019 to Praktyczne przygotowanie do zastosowania nowych zasad sporządzania sprawozdań finansowych w strukturze JPK. Na poruszone zostaną najważniejsze materie dotyczące procesu zamknięcia roku obrachunkowego w zakresie bilansowym jak także podatkowym. Artykuł ma charakter warsztatów praktycznych. Szkolenie przeznaczone jest na rzecz osób odpowiedzialnych za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz kalkulację podatku. Korzyści dla uczestników artykułu o zamknięciue roku 2019: uczestnicy dowiedzą się o obecnie wprowadzonych zmianach w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych za rok 2019, z powodu przedstawieniu licznych wyjaśnień uczestnicy w praktyce zapoznają się z trudnymi zagadnieniami i odkryją odpowiedzi na skomplikowane pytania, przekazana wiedza wpłynie na poziom i jakość wykonywania obowiązków służbowych. Adresaci artykułu o zamknięciue roku 2019 pracownicy działów księgowości, główni księgowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, właściciele firm. Zagadnienia omawiane podczas artykułu o zamknięciue roku 2019: Proces zamknięcia ksiąg rachunkowych, Zakres i szczegółowość sprawozdania finansowego, Sporządzanie sprawozdania finansowego zgodnie z JPK_ Sprawozdanie finansowe – terminy i normy przekazywania danych, Badanie sprawozdania finansowego kiedy obowiązek, Zmiany w zasadach sporządzania, przekazywania i czasie przechowywania sprawozdań finansowych, Zatwierdzanie sprawozdania finansowego, Inwentaryzacja, Wycena aktywów i pasywów na krańcowość roku, Rezerwy, Zasady polityki rachunkowości w JPK_ Sprawozdanie finansowe Dane porównywalne i porównywalność, Bilans za rok 2019 – nadrzędne reguły sporządzania sprawozdania, Rachunek zysków i strat za rok 2019 – sens i postać, Dodatkowe informacje i objaśnienia 2019, Zestawienie zmian w kapitale własnym 2019, Rachunek przepływów pieniężnych 2019, Sprawozdanie z działalności 2019, Deklaracja kontynuowania aktywności 2019, Zasady prezentacji sprawozdania finansowego przesyłanego elektronicznie zgodnie ze strukturą JPK Kalkulacja dochodu i podatku bieżącego oraz odroczonego za rok 2019, Koszty i przychody podatkowe na przełomie roku – reguły ujmowania, Wydatki na usługi niematerialne a KUP – nowe zasady.

Oferta:

Nazwa: Zamykamy rok dla Twojej firmy - Fedak S.A
Adres: Węgliniec 59-940, ul. Wiśniowa 49
Pracownicy: Stanisław Janicki, Konstanty Imieliński,


Data dodania: 13-12-2019